• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Tehnički prijemi objekata

image

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole – obrazac

Preuzmi dokument

Dokumentacija potrebna za tehnički pregled – Dokument odjeljenja za prostorno uređenje GUG Bijeljina

Preuzmi dokument

Za dobijanje upotrebne dozvole stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole (obrazac se može preuzeti u pisarnici opštine (Trg Kralja Petra I Karađorđevića).

Uz zahtjev se prilaže:

 1. Građevinska dozvola (sa projektom izvedenog stanja ukoliko je u toku građenja došlo do izmjena koje ne podliježu izmjeni građevinske dozvole, original ili ovjerena kopija);
 2. Potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta (original);
 3. Dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija (original);
 4. Izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata iz člana 60. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju (original);
 5. Izvještaj nadzornog organa (original);
 6. Saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim zakonima (original);
 7. Energetski certifikat zgrade (original);
 8. Administrativna taksa za izdavanje upotrebne dozvole (10,00 KM za individualne stambene objekte bruto građevinske površine do 400m², 100 KM za sve ostale objekte);

Prilozi koji se predaju trebaju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci.

Ako je dokumentacija kompletna, voditelj postupka izrađuje Rješenje kojim se imenuje stručna Komisija ili pravno lice koje će uraditi tehnički pregled.

Tehničkom pregledu objekta prisustvuje i građevinski inspektor. Komisija sačinjava zapisnik o tehničkom pregledu, a kojim se utvrđuje da se izgrađeni objekat može koristiti – može izdati upotrebna dozvola ili se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci, ili da se upotrebna dozvola ne može izdati.

Prilikom tehničkog pregleda objekta, Investitor je dužan da obezbjedi prisustvo svih učesnika u građenju, a Komisiji stavlja na raspolaganje potrebnu dokumentaciju i podatke o izgradnji objekata, a obavezno (najkasnije na dan tehničkog pregleda) sledeću dokumentaciju:

a) građevinsku dozvolu,

b) tehničku dokumentaciju po kojoj su izvedeni radovi sa izvještajem o tehničkoj kontroli te dokumentacije, odnosno izvještajem o nostrifikaciji, ako je izrađena u inostranstvu,

v) glavni projekat na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola i projekat izvedenog stanja sa uredno unesenim izmjenama i dopunama koje su vršene u toku izgradnje ako su vršene izmjene, sa određenim saglasnostima izrađivača tehničke dokumentacije (projektanta),

g) dokaz od nadležnog organa za geodetske i imovinsko-pravne poslove da je izvršeno snimanje objekta i podzemnih instalacija,

d) potvrdu nadležnog organa o usklađenosti položaja temelja sa odobrenom tehničkom dokumentacijom (Zapisnik o iskolčenju objekta),

đ) knjige o izvođenju objekta, iz kojih se može vidjeti tok i način izvođenja radova u cjelini i pojedinim fazama (građevinski dnevnik, građevinska knjiga ako je predviđena, knjiga inspekcije, dokumentacija o geodetskim radovima izvršenim u toku građenja),

e) ateste i certifikate o kvalitetu isporučene i ugrađene opreme i o ispitivanju kvaliteta materijala ugrađenog u objekat izdate u skladu sa propisima o građevinskim proizvodima,

ž) izvještaje i analize o funkcionalnim probama i ispitivanjima konstrukcije, uređaja, postrojenja i opreme u pogledu nosivosti, tehničke ispravnosti, stabilnosti i bezbjednosti objekta,

z) završne izvještaje nadzornih inženjera o izgradnji objekta,

i) zabilješke o vizuelnom osmatranju i kontrolnom mjerenju, ukoliko je vršeno,

j) rezultate probnih opterećenja i probnog rada konstrukcije, uređaja i postrojenja,

k) dokaze da su ispunjeni uslovi utvrđeni građevinskom dozvolom i posebnim saglasnostima organa i organizaciji (sanitarni nadzor, protivpožarna zaštita, inspekcija rada, ekološka dozvola) i

l) ugovor o građenju i ugovor o vršenju nadzora nad građenjem,

lj) ostalu dokumentaciju predviđenu dokumentom izdatim od Odjeljenja za prostorno uređenje GUG Bijeljina.

Rok za izdavanje Zapisnika i Izvještaja sa Tehničkog pregleda objekta, koji sastavlja imenovana komisija je 8 dana od dana kompletiranja zahtjeva.

Rok za rješavanje Zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole je osam dana od prijema zapisnika o rezultatu tehničkog pregleda izgrađenog objekta.

Pravni okvir:

Zakon o uređenju prostora i građenju (Službeni glasnik Republike Srpske .br40/13)

Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda objekta i izdavanju odobrenja za upotrebu i osmatranju tla i objekta u toku građenja i uupotrebe (Službeni glasnik RS , br.100/13)