• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Kontrola tehničke dokumentacije (revizija)

image

Služba za projektovanje, reviziju i nadzor u okviru svog djelovanja vrši poslove kontrole tehničke dokumentacije, a u skladu sa licencom koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka i to:

A) Reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to:

 1. arhitektonske faze,
 2. konstruktivne faze,
 3. faze niskogradnje,
 4. dijela mašinske faze, oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije;

B) Reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje organ jedinice lokalne samouprave i to:

 1. hidrotehničke faze,
 2. dijela elektro faze – instalacija jake struje i elektroenergetskih postrojenja,
 3. dijela elektro faze, instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike.

Direkcija je od svog osnivanja 2006. godine do danas izvršila više od 3000 tehničkih kontrola (revizija) tehničke dokumentacije, raznih vrsta objekata po namjeni (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja) i složenosti (od porodičnih stambenih i stambeno-poslovnih, pomoćnih, individualnih poslovnih objekata, višeporodičnih stambeno-poslovnih, velikih poslovnih i proizvodnih objekata do megatržnih centara, mostova, saobraćajnica, benzinskih pumpi, vodovodnih i kanalizacionih mreža, elektroenergetskih objekata i termotehničkih instalacija, medicinskih, banjsko-rekreativnih, vjerskih i drugih objekata), sa svim fazama (arhitektonska, konstruktivna, elektro, mašinska, vodovod i kanalizacija vanjsko uređenje).

Niže je spisak nekih od završenih revizija:

 • Revizija Glavnog projekta ze rekonstrukciju centralnog medicinskog bloka i dogradnju sjevernog krila Univerzitetske bolnice “Klinički centar“ Banja Luka, oko 55.000,00m².
 • Revizija projekata trgovačkih itržnih i megatržnih centara površine preko 5,000.00m² odnosno 10.000,00 m² ( „FIS“, „TROPIK“, „MILBO“, „INTEREKS“, „TUŠ“, „TOM“, „TIMBO“, „ROBOT“, „BINGO“…).
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju opšte bolnice u Bijeljini, oko 12,500.00m².
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju centra za banjsko-klimatsko lječilište „GUBER“ Srebrenica, oko 10.500,00 m² (hotel, depadans hotela, fabrika vode, kafe „Vidikovac“ i projekat vanjskog uređenja).
 • Revizije glavnih projekata za ABN elektrane i MHE.
 • Kompanija Milojević – projekat saobraćajne priključnice Petrovo.
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a ATC Suvo Polje, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a za miniMSAN Gojsovac sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a za miniMSAN Međaši sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a za miniMSAN Batar sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a Dvorovi – Dijelovi za miniMSAN Ljeskovača sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizija glavnih projekata za izgradnju privodnog optičkog kabla za miniMSAN-ove Suvo Polje, Modran, Triješnica, Srednja Čađavica, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizija glavnih projekata za izgradnju ŽTS Piperci,Mačkovac štale, investitora Elektro Bijeljina.
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju trafostanica Ind.zona 2 sa priključkom, investitora Grad Bijeljina.
 • Revizija glavnog projekta izgradnje kablovskog distributivnog sistema Donji Žabar i Čović polje, investitora Telrad d.o.o. Bijeljina.
 • Revizija više glavnih projekata investitora Alumina Zvornik.
 • Revizija više desetina glavnih projekata benzinskih pumpi.
 • Revizija više glavnih projekata baznih stanica telekom operatera.
 • Revizija glavnih projekata za rekonstrukciju pristupne mreže IPAN-ova: Kriva Bara, Bakračić, Pavlovića put, Piperci 1 i 2, Kovačići, Kovanluci-Amajlije, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizije glavnih projekata izgradnje ambulanti porodične medicine Trnjaci, Donji Magnojević, Banjica, investitora grada Bijeljina.
 • Revizija više desetina glavnih projekata i projekata izvedenog stanja za višeporodične stambenih i stambeno-poslovnih objekata.
 • Revizija više desetina hidrotehničkih objekata (ribnjaci sa pratećim objektima, prečistači, mini hidro elektrane), veliki broj proizvodnih objekata svih namjena, farmi, mlinova, trafostanica, kao i poljoprivrednih i vjerskih objekata.