• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Pitanja i odgovori

Sva pitanja vezana za parking servis možete pronaći ovdje, ako imate neko dodatno pitanje kontaktirajte nas.

Korisnik je dužan da u roku od 10 minuta od momenta parkiranja na parking mjesto plati parking kartu, i svaku sledeću povezuje bez razmaka u vremenu.

Ako korisnik ne plati parking kartu kontrolor na terenu izdaje doplatnu kartu u iznosu od 10 KM, čiji je rok za uplatu osam dana.

Korisnicima koji imaju više od jedne doplatne karte a najčešće od tri do pet,  vrši se blokada vozila napravom za blokiranje. Korisnici koji imaju preko pet neizmirenih doplatnih karata  šalju se na sud. 

Korisnici sa stranim registarskim oznakama koji ne plate doplatnu kartu u roku od osam dana,  dobijaju  nalog na kućnu adresu u inostranstvu preko sistema Euro Parking Collection plc, uz napomenu da taj sistem uračunava obradu podataka i troškove slanja, tako da iznos koji dolazi na kućnu adresu biva znatno veći. 

Potrebna dokumentacija za izdavanje povlaštene parking karte je:   Zahtjev za izdavanje povlaštene karte ( dobija se na blagajni Direkcije,   adresa Karađorđeva br. 4, Bijeljina);  Kopija lične karte ( orginal na uvid);  Potvrda o prijavi prebivališta;  Kopija saobraćajne dozvole (orginal na uvid).   

Stanari – fizička lica koja imaju  prebivalište u zoni naplate parkiranja i vozilo u ličnoj svojini, a nemaju drugih prostora za parkiranje, ostvaruju pravo na povlaštenu parking kartu. 

Poslat je SMS sa pogrešno unijetim registarskim brojem automobila;  SMS poruka je upućena na pogrešan broj (SMS centar);  SMS poruka je upućena za pogrešnu zonu;  SMS poruka nije prosleđena operateru zbog nedostatka sredstava na računu. 

Parkiranje je plaćeno tek kada stigne SMS odgovor operatera, a kojim se potvrđuje da je izvršeno plaćanje. Ukoliko korisnik ne dobije odgovor o plaćenom parkiranju u roku od dva minuta u vidu SMS poruke, dužan je da plati parkiranje putem kiosk karte. 

Nadzor nad pravilnim korištenjem parking mjesta za vozila osoba sa invaliditetom u isključivoj je nadležnosti saobraćajne policije. Zahtjev za izdavanje invalidske kartice podnosi se organu za unutrašnje poslove prema prebivalištu ili boravištu podnosioca zahtjeva. 

Direkcija distribuira parking karte svim maloprodajnim objektima zainteresovanim za njihovu prodaju. Kako su kiosci u vlasništvu privatnih kompanija, nemamo mogućnost da utičemo na izbor njihovog asortimana. 

Na osnovu ovlaštenja utvrđenih Odlukom o javnim parkiralištima, parking kontrolori su dužni da vrše isključivo kontrolu i naplatu parkiranja, a korisnicima će pružiti dodatne informacije u vezi sa obavezom plaćanja parkiranja, ukoliko to korisnik traži.  Odlukom o javnim parkiralištima utvrđena je obaveza korisnika javnog parkirališta da plati odgovarajuću naknadu za korišćenje parkirališta. Na svakom javnom parkiralištu je istaknut saobraćajni znak, odnosno znak zone, sa jasnim uputstvom o načinu plaćanja.