• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Pitanja i odgovori

Sva pitanja možete pronaći ovdje, ako imate neko dodatno pitanje kontaktirajte nas.

Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi su stručan dokument koji prethodi, odnosno sastavni je dio lokacijskih uslova. Izrađuje ih pravno lice (firma) koje ima licencu za izradu prostorno-planske dokumentacije izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Lokacijski uslovi su takođe stručan dokument koji izdaje jedinica lokalne samouprave – nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Zakonom su definisani slučajevi kada lokacijske uslove izdaje nadležno Ministarstvo. Zajedno, navedeni dokumenti definišu uslove za izradu projekta (tehnička dokumentacija), prikupljanje potrebnih saglasnosti (komunalne saglasnosti – elektroenergetska, vodovod i kanalizacija, telekomunikaciona; protivpožarna, vodoprivredna, poljoprivredna) i drugih dokumenata za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju objekata. Rade se na osnovu dokumenata prostornog uređenja (prostorno-planski dokumenti – planovi), odredbi Zakona o uređenju prostora i građenju, odredbi važećih Pravilnika (podzakonska akata), Zakona o opštem upravnom postuku.

Stručno mišljenje i urbanističko-tehničke uslove – tri ukoričena ovjerena dokumenta stranka predaje nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina za: Dobijanje lokacijskih uslova, Dobijanje građevinske dozvole (slučaj kada se radi o izgradnji individualnog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta brutorazvijene površine do 400m2, u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja – regulacioni plan, plan parcelacije, urbanistički projekat). U ovom slučaju uz UT uslove stranka predaje i tri primjerka projekta (tehnička dokumentacija) i komunalne saglasnosti, odnosno dokumentaciju navedenu u UT uslovima.

Postupak legalizacije bespravno započetih ili izgrađenih objekata (objekti započeti ili izgrađeni bez pribavljene građevinske dozvole, odnosno lokacijskih uslova za slučajeve kada nije potrebna građevinska dozvola) sprovodi se prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 62/18. Objekti ili dijelovi objekata koji su početi suprotno važećim propisima nakon stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 62/18 (29.juni 2018. Godine) ne mogu se legalizovati. Nadležni urbanističko-građevinski inspektor će bez odlaganja narediti rušenje objekta ili njegovih dijelova, ili uklanjanje izvedenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na terenu, ako utvrdi da su građenje, odnosno radovi izvedeni ili se izvode nakon stupanja na snagu navedenog zakona, bez građevinske dozvole, odnosno lokacijskih uslova i zapisnika o iskolčavanju za objekte za koje je to propisano Zakonom o uređenju prostora i građenju.

Za dobijanje lokacijskih uslova stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže: kopija katastarskog plana i dokaz o vlasništvu (Posjedovni list ili List nepokretnosti ili Zemljišnoknjižni izvadak) – dokumenti koji se pribavljaju u Katastru nepokretnosti. Nadležno Odjeljenje obavještava stranku o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji koju je obavezna priložiti i uz obavještenje izdaje ovjeren izvod iz dokumenta prostornog uređenja. Ukoliko se zahtjev odnosi na izgradnju individualnog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta, a lokacija planirane izgradnje (parcela podnosioca zahtjeva) je u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja (regulacioni plan, plan parcelacije, urbanistički projekat), ne pribavljaju se lokacijski uslovi, odnosno zahtjev se direktno upućuje u postupak izdavanja građevinske dozvole. U ovom slučaju stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za izdavanje Obavještenja o uslovima i mogućnostima izgradnje. Od Odjeljenja dobija obavještenje i izvod iz sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koje potom predaje pravnom licu (firmi) koja izrađuje urbanističko-tehničke uslove.

Za dobijanje građevinske dozvole stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže: Lokacijski uslovi (sa urbanističko-tehničkim uslovima kao sastavnim dijelom), odnosno samo urbanističko-tehnički uslovi u slučajevima kada izdavanju građevinske dozvole ne prethode lokacijski uslovi (individualni stambeni i stambeno-poslovni objekti brutorazvijene površine mawe od 400m2 za lokacije obuhvaćene sprovedbenim planovima); Zemljišnoknjižni izvadak (dokaz o vlasništvu nepokretnosti); Glavni projekat sa ovjerom i zapisnikom o izvršenoj reviziji projekta (reviziji projekta podliježu svi objekti izuzev individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata brutorazvijene površine mawe od 200m2); Komunalne saglasnosti (elektroenergetska, saglasnost vodovoda i kanalizacije telekomunikaciona saglasnost) koje se na projekat dobijaju u komunalnim preduzećima; Protivpožarna saglasnost (za sve objekte izuzev individualnih stambenih objekata) koju izdaje nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova – MUP Bijeljina; Poljoprivredna saglasnost (za parcele koje se u katastru nepokretnosti vode kao poloprivredno zemljište) koja se pribavlja u Odjeljenju za Privredu i poljoprivredu Gradske uprave Grada Bijeljina, a predstavlja plaćenu naknadu za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko; Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente – dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada – obračunava Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Bijeljine; Građevinska dozvola prestaje da važi ako se sa izgradnjom objekta za koji je izdata ne počne u roku od tri godine od dana kada je građevinska dozvola postala izvršna.

Za dobijanje upotrebne dozvole stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže: Građevinska dozvola (sa projektom izvedenog stanja ukoliko je u toku građenja došlo do izmjena koje ne podliježu izmjeni građevinske dozvole); Potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta, Dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija, saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima, izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata izvještaj nadzornog organa energetski certifikat zgrade; Izdavanju upotrebne dozvole prethodi tehnički pregled objekta koji obavlja stručna komisija. Tehničkom pregledu objekta prisustvuje i građevinski inspektor. Komisija sačinjava zapisnik o tehničkom pregledu, a kojim se utvrđuje da se izgrađeni objekat može koristiti – može izdati upotrebna dozvola ili se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci, ili da se upotrebna dozvola ne može izdati.

Izvod iz dokumenta prostornog uređenja može se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina. Navedeno Odjeljenje dužno je da svakom zainteresovanom licu na njegov zahtjev omogući uvid u dokument prostornog uređenja i prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova.

Proces izrade plana (dokumenta prostornog uređenja) definisan je Zakonom o urđenju prostora i građenju „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 69/13. Izradi dokumenta prostornog uređenja prethodi donošenje Odluke o pristupanju izradi koju na prijedlog Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina donosi Skupština Grada Bijeljina. Izrada plana sadrži, u najkraćem smislu, sledeće faze: Pripremna faza i izrada Prednacrta plana; Utvrđivanje Nacrta plana i stavljanje istog na javni uvid (izlaganje) u trajanju od najmanje 30 dana; Priprema i utvrđivanje Prijedloga plana; Usvajanje plana.

Zainteresovani korisnici prostora (građani, institucije, javna i privatna preduzeća….) mogu uputiti inicijativu za izmjenu plana sa izraženim zahtjevima za izgradnju na određenim lokacijama (parcelama). Inicijativa se podnosi nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina koje je nosilac pripreme i organizacije plana, a po potrebi može se uputiti i nosiocu izrade plana. Inicijative se podnose nakon donesene Odluke o pristupanju izradi plana, u odgovarajućem roku utvrđenom od strane nadležnog Odjeljenja za prostorno uređenje (okvirno najkasnije do utvrđivanja Nacrta plana – faza plana koja se stavlja na javni uvid u trajanju od 30 dana). Da bi se na inicijativu mogao dati adekvatan odgovor i da bi se mogla analizirati u postupku izrade plana, potrebno je da sadrži: Podatke o podnosiocu inicijative (ime i prezime, adresa, kontakt telefon), Precizno naznačenu lokaciju na koju se odnosi inicijativa – navesti broj katastarske čestice, Opis zahtjeva za izgradnju ili uređenje na predmetnoj lokaciji (sadržaj inicijative)

Zainteresovani korisnici prostora (građani, institucije, javna i privatna preduzeća….) mogu uputiti primjedbu na Nacrt plana koji se izlaže na javni uvid u trajanju od najmanje 30 dana. Primjedbom se, uglavnom, izražava neslaganje sa predloženim rješenjem u planu za određenu lokaciju ili zahtijeva odgovarajuća korekcija predloženog rješenja. Primjedbe i sugestije na Nacrt plana ulažu se u periodu trajanja javnog izlaganja plana. U primjedbi je potrebno obrazložiti razloge za neslaganje sa predloženim rješenjem i opisati zahtjev za promjenu istog. Nosilac izrade plana dužan je na svaku pismenu primjedbu dati pismeni odgovor i dostaviti ga ulagaču primjedbe. Odgovor nosioca izrade plana može biti pozitivan u smislu da se uložena primjedba usvaja i izmjenjeno rješenje na konkretnoj lokaciji ugrađuje u plan ili se primjedba ne usvaja sa obrazloženjem razloga zbog kojih se ne može usvojiti. Da bi se na primjedbu mogao dati adekvatan odgovor i da bi se mogla analizirati u postupku izrade Prijedloga plana, potrebno je da sadrži: Podatke o podnosiocu primjedbe (ime i prezime, adresa, kontakt telefon), Precizno naznačenu lokaciju na koju se odnosi primjedba – navesti broj katastarske čestice, Opis elemenata sa kojima se podnosilac primjedbe ne slaže sa predloženim nacrtom plana (sadržaj primjedbe).