• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Урбанистичко технички услови

image

Служба за просторно планирање и пројектовање, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, врши израду стручних мишљења и урбанистичко-техничких услова.

Стручно мишљење је стручни документ који се доноси за потребе издавања локацијских услова у случајевима када за локацију грађења нису донесени спроведбени планови (зонинг план, зонинг план подручја посебне намјене, регулациони план, урбанистички пројекат и план парцелације), или не постоји обавеза њиховог доношења.

Урбанистичко-технички услови су стручни документ којим се дефинишу услови за изградњу и коришћење објекта и земљишта.

Оба ова документа основа су за израду локацијских услова које издаје орган управе надлежан за послове просторног уређења у једници локалне самоуправе (у Бијељини је надлежно Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељина). Законом су дефинисани случајеви када локацијске услове издаје надлежно Министарство.

Локацијски услови представљају технички стручни документ који одређује услове за пројектовање и грађење, а који се израђује на основу Закона о уређењу простора и грађењу, посебних закона и прописа донесених на основу тих закона, као и докумената просторног уређења. Њима се дефинишу услови за израду пројекта (техничке документације), прописује прибављање потребних сагласности (комуналне сагласности – електроенергетска, водовод и канализација, телекомуникациона; противпожарна, водопривредна, пољопривредна) и других докумената потребних за издавање одобрења за грађење.

Служба је у протеклом петогодишњем периоду, као носилац лиценце за израду докумената просторног уређења, израдила преко три хиљаде урбанистичко–техничких услова за изградњу објеката различитих намјена, како за шире подручје Бијељине, тако и за друге општине у Републици Српској: Хан Пијесак, Зворник, Пале, Соколац, Рогатица, Осмаци, Сребреница, Братунац, Добој, Угљевик, Лопаре, Доњи Жабар, Петрово, Теслић, Вишеград и др.