• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Просторно планирање

image

Служба за просторно планирање и пројектовање, у оквиру Техничког сектора, обавља послове израде просторно-планске документације, припреме аналитичко-документационе основе за израду просторно-планске документације, као и припрему и израду информација из ове области.

Служба врши израду стручних мишљења и урбанистичко-техничких услова у оквиру поступка издавања локацијских услова, стручних мишљења у поступку легализације, врши припрему пројектних задатака и стручних мишљења везаних за област просторног планирања и пројектовања, израду пројеката за објекте високоградње, пројекте вањског уређења, као и друге послове из свог дјелокруга рада.

Предузеће посједује Лиценцу за израду докумената просторног уређења – израда стратешких докумената просторног уређења, коју издаje Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука.