• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Технички пријеми објеката

image

Захтјев за издавање употребне дозволе – образац

Преузми документ

Документација потребна за технички преглед – Документ одјељења за просторно уређење ГУГ Бијељина

Преузми документ

За добијање употребне дозволе странка подноси захтјев надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељине. Потребно је испунити образац Захтјева за издавање употребне дозволе (образац се може преузети у писарници општине (Трг Краља Петра I Карађорђевића).

Уз захтјев се прилаже:

 1. Грађевинска дозвола (са пројектом изведеног стања уколико је у току грађења дошло до измјена које не подлијежу измјени грађевинске дозволе, оригинал или овјерена копија);
 2. Потврда о извршеном геодетском снимању објекта (оригинал);
 3. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација (оригинал);
 4. Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 60. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу (оригинал);
 5. Извјештај надзорног органа (оригинал);
 6. Сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним законима (оригинал);
 7. Енергетски цертификат зграде (оригинал);
 8. Административна такса за издавање употребне дозволе (10,00 КМ за индивидуалне стамбене објекте бруто грађевинске површине до 400m², 100 КМ за све остале објекте);

Прилози који се предају требају бити оригинали или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци.

Ако је документација комплетна, водитељ поступка израђује Рјешење којим се именује стручна Комисија или правно лице које ће урадити технички преглед.

Техничком прегледу објекта присуствује и грађевински инспектор. Комисија сачињава записник о техничком прегледу, а којим се утврђује да се изграђени објекат може користити – може издати употребна дозвола или се морају претходно отклонити утврђени недостаци, или да се употребна дозвола не може издати.

Приликом техничког прегледа објекта, Инвеститор је дужан да обезбједи присуство свих учесника у грађењу, а Комисији ставља на располагање потребну документацију и податке о изградњи објеката, а обавезно (најкасније на дан техничког прегледа) следећу документацију:

а) грађевинску дозволу,

б) техничку документацију по којој су изведени радови са извјештајем о техничкој контроли те документације, односно извјештајем о нострификацији, ако је израђена у иностранству,

в) главни пројекат на основу којег је издата грађевинска дозвола и пројекат изведеног стања са уредно унесеним измјенама и допунама које су вршене у току изградње ако су вршене измјене, са одређеним сагласностима израђивача техничке документације (пројектанта),

г) доказ од надлежног органа за геодетске и имовинско-правне послове да је извршено снимање објекта и подземних инсталација,

д) потврду надлежног органа о усклађености положаја темеља са одобреном техничком документацијом (Записник о исколчењу објекта),

ђ) књиге о извођењу објекта, из којих се може видјети ток и начин извођења радова у цјелини и појединим фазама (грађевински дневник, грађевинска књига ако је предвиђена, књига инспекције, документација о геодетским радовима извршеним у току грађења),

е) атесте и цертификате о квалитету испоручене и уграђене опреме и о испитивању квалитета материјала уграђеног у објекат издате у складу са прописима о грађевинским производима,

ж) извјештаје и анализе о функционалним пробама и испитивањима конструкције, уређаја, постројења и опреме у погледу носивости, техничке исправности, стабилности и безбједности објекта,

з) завршне извјештаје надзорних инжењера о изградњи објекта,

и) забиљешке о визуелном осматрању и контролном мјерењу, уколико је вршено,

ј) резултате пробних оптерећења и пробног рада конструкције, уређаја и постројења,

к) доказе да су испуњени услови утврђени грађевинском дозволом и посебним сагласностима органа и организацији (санитарни надзор, противпожарна заштита, инспекција рада, еколошка дозвола) и

л) уговор о грађењу и уговор о вршењу надзора над грађењем,

љ) осталу документацију предвиђену документом издатим од Одјељења за просторно уређење ГУГ Бијељина.

Рок за издавање Записника и Извјештаја са Техничког прегледа објекта, који саставља именована комисија је 8 дана од дана комплетирања захтјева.

Рок за рјешавање Захтјева за издавање употребне дозволе је осам дана од пријема записника о резултату техничког прегледа изграђеног објекта.

Правни оквир:

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске .бр40/13)

Правилник о вршењу техничког прегледа објекта и издавању одобрења за употребу и осматрању тла и објекта у току грађења и уупотребе (Службени гласник РС , бр.100/13)