• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Израда техничке документације

image

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина посједује лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе:

 • фаза нискоградње и хидротехничка фаза и за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију:
 • архитектонска, конструктивна, дио машинске фазе-област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, као и дио електро фазе- инсталација јаке струје и електроенергетских постројења, те фаза саобраћајне сигнализације, што је услов за вршење послова израде техничке документације.

Служба за пројектовање, ревизију и надзор врши израду техничке документације свих нивоа и врста (од идејних пројеката, елабората-техничких рјешења, упроштене техничке документације у оквиру поступка легализације, па до главних пројеката, за објекте високоградње и, нискоградње, вањска уређења и сл.).

Наш тим пројектаната успјешно је завршио сљедеће, значајније пројекте :

 • Израда Идејног пројекта изградње фекалне и кишне канализације града Бијељине за Зоне 1, 2, 3, 4, 8 и 10, те Зоне 5, 7 и 6 урађене у оквиру развојне фазе пројекта изградње канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода града Бијељине –пројекат «Орио» који је Дирекција радила у сарадњи са холандском фирмом ДХВ као подконсултантом као и главни пројекат кишне и фекалне канализације и реконструкција канализације, саобраћајница и јавне расвјете-пројекат „ORIO“- као највећи и најзначајнији пројекат за грађане Бијељине;
 • Главни пројекат уређења канала „Дашница“ у Бијељини, са свим фазама;
 • Главни пројекат за изградњу дома културе у Д. Загонима, Бијељина;
 • Главни пројекат кружне раскрснице на локацији „Гаруља“, Бијељина;
 • Главни пројекат петоразредне школе и вртића са вањским уређењем у насељу „Лединци“, Бијељина, те измјену и допуну овог главног пројекта;
 • Идејни пројекат отвореног игралишта са трибинама и оградом уз ср.школу „Иво Андрић“ у Вишеграду;
 • Пројекат санације школе и фискултурне сале у ОШ „Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини;
 • Пројекат санације школе и фискултурне сале у ОШ „Свети Сава“ у Бијељини;
 • Идејно рјешење саобраћајног прикључка на Сремску улицу;
 • Пројекат капије и ограде око новог гробља у Бијељини, заједно са допуном пројекта вањског уређења;
 • Главни пројекат фекалне канализације и водоводне мреже за Индустријску зону 2 у Бијељини;
 • Пројекти породичних монтажних стамбених објеката у Балатуну ( девет објеката);
 • Пројекат уклањања објеката Центра за социјални рад;
 • Пројекат за уређење паркинг простора иза робне куће „Emporium“ у Бијељини;
 • Пројекат реконструкције и проширења моста на путу В. Обарска-Градац („Шовића мост“);
 • Пројекат за изгадњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у Улици Патријарха Павла, Бијељина-конструктивни и машински дио;
 • Пројекат изведеног стања за дјечији вртић у Јањи-Ново Насеље;
 • Пројекат саобраћајнице у „Индустријској зони 2“;
 • Пројекат–техничко рјешење за пропусте и проширење мостова у Средњој Чађавици, (2 пропуста);
 • Пројекат уређења гробних поља;
 • Израда тендерске документације за објекат Центра за социјални рад;
 • Пројекти за изградњу нових и реконструкцију постојећих мостова:
  • реконструкција моста „Тополовац“ у Д. Црњелову,
  • изградња моста у мјесту Попови-„Кућишта“,
  • изградња моста на магистралном путу Бијељина-Тузла, код скретања за Ново гробље и
  • путни пропуст- мост у Г. Којчиновцу, поток Јањица;
 • Пројекти саобраћајних прикључака на магистралне путеве;
 • Пројекат кружне раскрснице код „Блед-а“ у Бијељини;
 • Процјене потребних улагања за реконструкцију кровова на домовима културе у В.Обарској и Ковачићима, реконструкцију новоасвалтираних улица након поплава у
 • склопу ГСФК-а;
 • Пројекти за легализацију изведених објеката-архитектонска фаза за 14 објеката;
 • Главни пројекат за изградњу дома културе у Новим Дворовима;
 • Елаборат– идејно рјешење за иградњу пјешачко-бициклистичке стазе од раскрснице ул.Мученика Романових и Комитске до Павловића моста-III фазе;
 • Допуна главног пројекта за изградњу објекта Центра за социјални рад и дневно збрињавање дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју;
 • Главни пројекти:
  • доградња музејског депоа,
  • реконструкције фасаде музеја и
  • изградња ограде и надсрешнице;
 • Идејни и Главни пројекат измјештања дијела канала Бријесница у индустријској зони 2 у Бијељини;
 • Идејни и Главни пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Амајлијама (17 станова);
 • Идејна рјешења:
 • проширење ул. Иве Андрића,
  • трећа трака у ул. Сремска и ул. Крушевачка и
  • прикључак код кружног тока у Пучилама;
  • Пројекат Санације моста на ријеци Јањи у Сувом Пољу;
 • Пројекти изведеног стања и Записници о извршеном вјештачењу за више индивидуалних стамбених објеката;
 • Стручна мишљења о стању објеката: „Код краља“, зграде урбанизма, мокрог чвора у згради АСГ Бијељина;
 • Главни пројекат за легализацију пословног објекта у Сувом Пољу;
 • Главни пројекат санације и реконструкције објекта Соколског дома у Бијељини;
 • Идејни и Главни пројекат јавне гараже у Бијељини;
 • Пројекат уређења спомен собе у Бијељини;
 • Главни пројекат реконструкције Дринске улице;
 • Главни пројекат за изградњу треће саобраћајне траке у Доњем Драгаљевцу;
 • Идејни и главни пројекат петоразредне подручне школе у Горњем Магнојевићу;
 • Идејни пројекат источне трибине и игралишта ФК Радник.