• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ d.o.o. Bijeljina je trenutno angažovana na projektu Sanacije i rekonstrukcije objekta javne namjene – Sokolskog doma u Bijeljini, a koji se radu u okviru prve faze privođenja predmetne lokacije konačnoj namjeni u skladu sa važećim regulacionim planom. Druga faza, koja će se realizovati kada se za to steknu potrebni uslovi, podrazumijevat će kompletiranje građevinske parcele u skladu sa regulacionim planom i njeno uređenje u skladu sa funkcijom objekta Sokolskog doma.

Generalno posmatrano objekat je u lošem stanju što je posljedica odsustva redovnog održavanja. U funkciji je sala u prizemlju koja se koristi kao vježbaonica za klubove borilačkih vještina i za treninge odbojkaškog kluba. Na spratu su u fukciji neke od prostorija koje se koriste kao kancelarije za potrebe MZ i klubova koji koriste salu za treninge.

Predmetni objekat Sokolskog doma valorizovan je kao objekat spomeničke vrijednosti, i nalazi se i na privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH, te obnova objekta podrazumijeva sveobuhvatnu sanaciju i rekonstrukciju, koja mora biti izvedena veoma pažljivo i u svemu sa poštivanjem i očuvanjem arhitektonsko-oblikovnih, konstruktivnih i funkcionalnih odlika objekta i njegove autentičnosti.

 

 

 

Glavna i bočna fasada 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *