• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Uređenje gradskog građevinskog zemljišta

image

JP “Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ d.o.o. Bijeljina, kao ovlašteno pravno lice kojem je Skupština Grada kao njegov osnivač povjerila poslove uređenje gradskog građevinskog zemljišta putem Odluke o povjeravanju poslova uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Opštine Bijeljina“, broj: 19/09, 23/12 i 17/18) obavezna je, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, zaključenim sporazumom i pojedinačnim ugovorima sa osnivačem, da sprovodi aktivnosti na realizaciji urbanističkog i sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja.

U skladu sa važećim propisima koji regulišu oblasti uređenja prostora i građenja, gradskog građevinskog zemljišta i stvarnih prava na nepokretnostima, Služba za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i imovinsko-pravne poslove obavlja zadatke neophodne za realizaciju uređenja gradskog građevinskog zemljišta, i to:

  • Vrši izradu godišnjih i srednjoročnih programa uređenja zemljišta grada Bijeljina na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16), i programskih osnova (usvojenih urbanističkih i regulacionoih planova, Strategije razvoja grada, prioriteta za izgradnju komunalne infrastrukture, predloženih projekata i sl.).
  • Nakon usvajanja programa uređenja, sprovodi aktivnosti na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta, u svim fazama, do završetka izgradnje planiranih objekata u skladu sa usvojenim planovima.

Služba vodi aktivnosti na uređenju gradskog građevinskog zemljišta za Grad Bijeljina:

  • Obuhvat regulacionog plana „Industrijska zona 2“ Bijeljina,
  • Obuhvat regulacionog plana „Industrijska zona 3“ Bijeljina i
  • Obuhvat urbanističkog projekta „Autobuska stanica“.

U smislu člana 78. Zakona o uređenju prostora i građenju, kada zainteresovani investitori žele finansirati opremanje neizgrađenog građevinskog zemljišta na kome namjeravaju da grade objekat (ili objekte) Direkcija, po osnovu sporazuma sa Gradom Bijeljina, ima svog predstavnika u Komisiji za razmatranje prijedloga investitora za opremanje neizgrađenog građevinskog zemljišta (Rješenje Gradonačelnika Grada Bijeljina broj: 02-475-300/14 od 19.12.2014. godine).

Služba za potrebe organa jedinice lokalne samouprave koji je nadležan za komunalne poslove vrši i izradu prijedloga pojedinačnih ugovora o finansiranju infrastrukturnog opremanja građevinskog zemljišta između Grada i investitora.

Pored navedenog Služba je u koordinaciji sa Odsjekom za ekonomsko lokalni razvoj Kabineta Gradonačelnika i aktivno učestvuje u izradi aplikacija Grada kod međunarodnih IPA fondova, koje su se odnosile na zemljište u obuhvatu regulacionih planova „Industrijska zona 2“ i „Industrijska zona 3“.

Odsjeku su dostavljeni relevantni podaci o stanju uređenja zemljišta u okviru navedenih regulacionih planova, planiranom uređenju infrastrukture, tabelarnim pregledima raspoloživih građevinskih parcela sa deskripcijom, pregledima ostvarenih kontakata sa potencijanim investitorima, davanju mišljenja u smislu izmjene dokumenata prostornog uređenja, kao i dinamike uređenja zemljišta u skladu sa važećim planovima i slično.

Isto tako, predstavnik Službe učestvovao je kao član Radne grupe BFC SEE (certifikacija Grada Bijeljina kao povoljnog poslovnog okruženja) u njenom radu, i to na prikupljanju dokazne dokumentacije po kriterijumima BFC SEE.

Služba vrši okvirne procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina, nepokretnosti koje su predmet sticanja svojine u korist Grada Bijeljina i nepokretnosti koje su predmet eksproprijacije za potrebe izgradnje infrastrukturnih objekata.