• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Уређење градског грађевинског земљишта

image

ЈП “Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина, као овлаштено правно лице којем је Скупштина Града као његов оснивач повјерила послове уређење градског грађевинског земљишта путем Одлуке о повјеравању послова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Општине Бијељина“, број: 19/09, 23/12 и 17/18) обавезна је, у складу са важећом законском регулативом, закљученим споразумом и појединачним уговорима са оснивачем, да спроводи активности на реализацији урбанистичког и спроведбених докумената просторног уређења.

У складу са важећим прописима који регулишу области уређења простора и грађења, градског грађевинског земљишта и стварних права на непокретностима, Служба за уређење градског грађевинског земљишта и имовинско-правне послове обавља задатке неопходне за реализацију уређења градског грађевинског земљишта, и то:

  • Врши израду годишњих и средњорочних програма уређења земљишта града Бијељина на основу Закона о уређењу простора и грађења („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), и програмских основа (усвојених урбанистичких и регулационоих планова, Стратегије развоја града, приоритета за изградњу комуналне инфраструктуре, предложених пројеката и сл.).
  • Након усвајања програма уређења, спроводи активности на припремању и опремању грађевинског земљишта, у свим фазама, до завршетка изградње планираних објеката у складу са усвојеним плановима.

Служба води активности на уређењу градског грађевинског земљишта за Град Бијељина:

  • Обухват регулационог плана „Индустријска зона 2“ Бијељина,
  • Обухват регулационог плана „Индустријска зона 3“ Бијељина и
  • Обухват урбанистичког пројекта „Аутобуска станица“.

У смислу члана 78. Закона о уређењу простора и грађењу, када заинтересовани инвеститори желе финансирати опремање неизграђеног грађевинског земљишта на коме намјеравају да граде објекат (или објекте) Дирекција, по основу споразума са Градом Бијељина, има свог представника у Комисији за разматрање приједлога инвеститора за опремање неизграђеног грађевинског земљишта (Рјешење Градоначелника Града Бијељина број: 02-475-300/14 од 19.12.2014. године).

Служба за потребе органа јединице локалне самоуправе који је надлежан за комуналне послове врши и израду приједлога појединачних уговора о финансирању инфраструктурног опремања грађевинског земљишта између Града и инвеститора.

Поред наведеног Служба је у координацији са Одсјеком за економско локални развој Кабинета Градоначелника и активно учествује у изради апликација Града код међународних ИПА фондова, које су се односиле на земљиште у обухвату регулационих планова „Индустријска зона 2“ и „Индустријска зона 3“.

Одсјеку су достављени релевантни подаци о стању уређења земљишта у оквиру наведених регулационих планова, планираном уређењу инфраструктуре, табеларним прегледима расположивих грађевинских парцела са дескрипцијом, прегледима остварених контаката са потенцијаним инвеститорима, давању мишљења у смислу измјене докумената просторног уређења, као и динамике уређења земљишта у складу са важећим плановима и слично.

Исто тако, представник Службе учествовао је као члан Радне групе БФЦ СЕЕ (цертификација Града Бијељина као повољног пословног окружења) у њеном раду, и то на прикупљању доказне документације по критеријумима БФЦ СЕЕ.

Служба врши оквирне процјене тржишне вриједности непокретности у својини Града Бијељина, непокретности које су предмет стицања својине у корист Града Бијељина и непокретности које су предмет експропријације за потребе изградње инфраструктурних објеката.