• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Imovinsko-pravni poslovi

image

U dijelu imovinsko-pravnih poslova kontinuirano se vode sledeće aktivnosti:

 • Analiza i ocjena stanja vlasništva nad zemljištem u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, član 27. stav (1). pod v). Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13 i 106/15), i član 148. pod e). „vlasništvo nad zemljištem“ Pravilnika o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja, glava IV-POSTUPAK IZRADE I SADRŽAJ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA IZ NADLEŽNOSTI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, odjeljak 2. Sprovedbeni dokumenti prostornog uređenja iz nadležnosti jedinice lokalne samoprave, pododjeljak 2.4. „Postupak izrade i sadržaj regulacionog plana“ („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 69/13);
 • Izrada prijedloga odluka za Skupštinu Grada vezanih za nekretnine u svojini Grada Bijeljina, ili nekretnina koje su predmet sticanja svojine u korist Grada Bijeljina, a koje su u obuhvatu regulacionih planova ili drugih dokumenata prostornog uređenja (Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti, Odluke o zamjeni nekretnina, Odluke o zajedničkom ulaganju kod izgradnje objekata prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji, Odluke o sticanju svojine na nepokretnostima, Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, Odluke o visini naknade za uređenje GGZ, Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarenih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture, Odluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, i sl.);
 • Izrada prijedloga Oglasa o prodaji građevinskog zemljišta u svojini Grada Bijeljina i Javnih poziva za prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju objekata;
 • Praćenje Licitacionih postupaka imenovane gradske Komisije i izrada i održavanje tabelarnih pregleda prodatih građevinskih parcela po osnovu zaključenih notarskih isprava u formi Ugovora o kupoprodaji, te održavanje tabelarnih pregleda raspoloživih građevinskih parcela opremljenih osnovnom infrastrukturom radi prodaje na iskazani interes potencijalnih investitora u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik Republike Srpske“, broj: 20/12);
 • Izrada prijedloga Ugovora o finansiranju infrastrukturnog opremanja građevinskog zemljišta između Grada i Investitora;
 • Izrada prijedloga Sporazuma o uređenju građevinskog zemljišta između Grada i Direkcije;
 • Učešće u izradi Okvirnih procjena tržišne vrijednosti nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina, ili nepokretnosti koje su predmet sticanja svojine u korist Grada Bijeljina, održavanje tabelarnih pregleda zaprimljenih zahtjeva nadležnog Odjeljenja GU Grada Bijeljina i otpremljenih okvirnih procjena;
 • Praćenje zakonskih i podzakonskih pozitivnih propisa, kao i Odluka Ustavnog suda, iz oblasti uređenja prostora i građenja, stvarnih prava,
  katastra nekretnina, zemljišnih knjiga i sl., kao i legislative zemalja u okruženju.