• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Имовинско-правни послови

image

У дијелу имовинско-правних послова континуирано се воде следеће активности:

 • Анализа и оцјена стања власништва над земљиштем у поступку израде докумената просторног уређења из надлежности јединица локалне самоуправе, члан 27. став (1). под в). Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15), и члан 148. под е). „власништво над земљиштем“ Правилника о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења, глава IV-ПОСТУПАК ИЗРАДЕ И САДРЖАЈ ДОКУМЕНАТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, одјељак 2. Спроведбени документи просторног уређења из надлежности јединице локалне самоправе, пододјељак 2.4. „Поступак израде и садржај регулационог плана“ („Сл.гласник Републике Српске“, број: 69/13);
 • Израда приједлога одлука за Скупштину Града везаних за некретнине у својини Града Бијељина, или некретнина које су предмет стицања својине у корист Града Бијељина, а које су у обухвату регулационих планова или других докумената просторног уређења (Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности, Одлуке о замјени некретнина, Одлуке о заједничком улагању код изградње објеката према важећој просторно-планској документацији, Одлуке о стицању својине на непокретностима, Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, Одлуке о висини накнаде за уређење ГГЗ, Одлуке о утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре, Одлука о гробљима и погребној дјелатности, и сл.);
 • Израда приједлога Огласа о продаји грађевинског земљишта у својини Града Бијељина и Јавних позива за прикупљање писмених понуда за избор најповољнијег понуђача за изградњу објеката;
 • Праћење Лицитационих поступака именоване градске Комисије и израда и одржавање табеларних прегледа продатих грађевинских парцела по основу закључених нотарских исправа у форми Уговора о купопродаји, те одржавање табеларних прегледа расположивих грађевинских парцела опремљених основном инфраструктуром ради продаје на исказани интерес потенцијалних инвеститора у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник Републике Српске“, број: 20/12);
 • Израда приједлога Уговора о финансирању инфраструктурног опремања грађевинског земљишта између Града и Инвеститора;
 • Израда приједлога Споразума о уређењу грађевинског земљишта између Града и Дирекције;
 • Учешће у изради Оквирних процјена тржишне вриједности непокретности у својини Града Бијељина, или непокретности које су предмет стицања својине у корист Града Бијељина, одржавање табеларних прегледа запримљених захтјева надлежног Одјељења ГУ Града Бијељина и отпремљених оквирних процјена;
 • Праћење законских и подзаконских позитивних прописа, као и Одлука Уставног суда, из области уређења простора и грађења, стварних права,
  катастра некретнина, земљишних књига и сл., као и легислативе земаља у окружењу.