• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Питања и одговори

Сва питања можете пронаћи овдје, ако имате неко додатно питање контактирајте нас.

Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови су стручан документ који претходи, односно саставни је дио локацијских услова. Израђује их правно лице (фирма) које има лиценцу за израду просторно-планске документације издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Локацијски услови су такође стручан документ који издаје јединица локалне самоуправе – надлежно Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељине. Законом су дефинисани случајеви када локацијске услове издаје надлежно Министарство. Заједно, наведени документи дефинишу услове за израду пројекта (техничка документација), прикупљање потребних сагласности (комуналне сагласности – електроенергетска, водовод и канализација, телекомуникациона; противпожарна, водопривредна, пољопривредна) и других докумената за добијање грађевинске дозволе за изградњу објеката. Раде се на основу докумената просторног уређења (просторно-плански документи – планови), одредби Закона о уређењу простора и грађењу, одредби важећих Правилника (подзаконска аката), Закона о општем управном постуку.

Стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове – три укоричена овјерена документа странка предаје надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина за: Добијање локацијских услова, Добијање грађевинске дозволе (случај када се ради о изградњи индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта бруторазвијене површине до 400м2, у обухвату спроведбеног документа просторног уређења – регулациони план, план парцелације, урбанистички пројекат). У овом случају уз УТ услове странка предаје и три примјерка пројекта (техничка документација) и комуналне сагласности, односно документацију наведену у УТ условима.

Поступак легализације бесправно започетих или изграђених објеката (објекти започети или изграђени без прибављене грађевинске дозволе, односно локацијских услова за случајеве када није потребна грађевинска дозвола) спроводи се према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и Закона о легализацији бесправно изграђених објеката Републике Српске „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 62/18. Објекти или дијелови објеката који су почети супротно важећим прописима након ступања на снагу Закона о легализацији бесправно изграђених објеката Републике Српске „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 62/18 (29.јуни 2018. Године) не могу се легализовати. Надлежни урбанистичко-грађевински инспектор ће без одлагања наредити рушење објекта или његових дијелова, или уклањање изведених радова и успостављање првобитног стања на терену, ако утврди да су грађење, односно радови изведени или се изводе након ступања на снагу наведеног закона, без грађевинске дозволе, односно локацијских услова и записника о исколчавању за објекте за које је то прописано Законом о уређењу простора и грађењу.

За добијање локацијских услова странка подноси захтјев надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељине. Уз захтјев се прилаже: копија катастарског плана и доказ о власништву (Посједовни лист или Лист непокретности или Земљишнокњижни извадак) – документи који се прибављају у Катастру непокретности. Надлежно Одјељење обавјештава странку о потребној додатној документацији коју је обавезна приложити и уз обавјештење издаје овјерен извод из документа просторног уређења. Уколико се захтјев односи на изградњу индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта, а локација планиране изградње (парцела подносиоца захтјева) је у обухвату спроведбеног документа просторног уређења (регулациони план, план парцелације, урбанистички пројекат), не прибављају се локацијски услови, односно захтјев се директно упућује у поступак издавања грађевинске дозволе. У овом случају странка подноси захтјев надлежном Одјељењу за издавање Обавјештења о условима и могућностима изградње. Од Одјељења добија обавјештење и извод из спроведбеног документа просторног уређења, које потом предаје правном лицу (фирми) која израђује урбанистичко-техничке услове.

За добијање грађевинске дозволе странка подноси захтјев надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељине. Уз захтјев се прилаже: Локацијски услови (са урбанистичко-техничким условима као саставним дијелом), односно само урбанистичко-технички услови у случајевима када издавању грађевинске дозволе не претходе локацијски услови (индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекти бруторазвијене површине маwе од 400м2 за локације обухваћене спроведбеним плановима); Земљишнокњижни извадак (доказ о власништву непокретности); Главни пројекат са овјером и записником о извршеној ревизији пројекта (ревизији пројекта подлијежу сви објекти изузев индивидуалних стамбених и стамбено-пословних објеката бруторазвијене површине маwе од 200м2); Комуналне сагласности (електроенергетска, сагласност водовода и канализације телекомуникациона сагласност) које се на пројекат добијају у комуналним предузећима; Противпожарна сагласност (за све објекте изузев индивидуалних стамбених објеката) коју издаје надлежно Министарство унутрашњих послова – МУП Бијељина; Пољопривредна сагласност (за парцеле које се у катастру непокретности воде као полопривредно земљиште) која се прибавља у Одјељењу за Привреду и пољопривреду Градске управе Града Бијељина, а представља плаћену накнаду за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско; Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте – доказ о уплати утврђеног износа накнада – обрачунава Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Градске управе Града Бијељине; Грађевинска дозвола престаје да важи ако се са изградњом објекта за који је издата не почне у року од три године од дана када је грађевинска дозвола постала извршна.

За добијање употребне дозволе странка подноси захтјев надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељине. Уз захтјев се прилаже: Грађевинска дозвола (са пројектом изведеног стања уколико је у току грађења дошло до измјена које не подлијежу измјени грађевинске дозволе); Потврда о извршеном геодетском снимању објекта, Доказ о извршеном снимању подземних инсталација, сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима, изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката извјештај надзорног органа енергетски цертификат зграде; Издавању употребне дозволе претходи технички преглед објекта који обавља стручна комисија. Техничком прегледу објекта присуствује и грађевински инспектор. Комисија сачињава записник о техничком прегледу, а којим се утврђује да се изграђени објекат може користити – може издати употребна дозвола или се морају претходно отклонити утврђени недостаци, или да се употребна дозвола не може издати.

Извод из документа просторног уређења може се добити у Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина. Наведено Одјељење дужно је да сваком заинтересованом лицу на његов захтјев омогући увид у документ просторног уређења и прије подношења захтјева за издавање локацијских услова.

Процес израде плана (документа просторног уређења) дефинисан је Законом о урђењу простора и грађењу „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и Правилником о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 69/13. Изради документа просторног уређења претходи доношење Одлуке о приступању изради коју на приједлог Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина доноси Скупштина Града Бијељина. Израда плана садржи, у најкраћем смислу, следеће фазе: Припремна фаза и израда Преднацрта плана; Утврђивање Нацрта плана и стављање истог на јавни увид (излагање) у трајању од најмање 30 дана; Припрема и утврђивање Приједлога плана; Усвајање плана.

Заинтересовани корисници простора (грађани, институције, јавна и приватна предузећа….) могу упутити иницијативу за измјену плана са израженим захтјевима за изградњу на одређеним локацијама (парцелама). Иницијатива се подноси надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина које је носилац припреме и организације плана, а по потреби може се упутити и носиоцу израде плана. Иницијативе се подносе након донесене Одлуке о приступању изради плана, у одговарајућем року утврђеном од стране надлежног Одјељења за просторно уређење (оквирно најкасније до утврђивања Нацрта плана – фаза плана која се ставља на јавни увид у трајању од 30 дана). Да би се на иницијативу могао дати адекватан одговор и да би се могла анализирати у поступку израде плана, потребно је да садржи: Податке о подносиоцу иницијативе (име и презиме, адреса, контакт телефон), Прецизно назначену локацију на коју се односи иницијатива – навести број катастарске честице, Опис захтјева за изградњу или уређење на предметној локацији (садржај иницијативе)

Заинтересовани корисници простора (грађани, институције, јавна и приватна предузећа….) могу упутити примједбу на Нацрт плана који се излаже на јавни увид у трајању од најмање 30 дана. Примједбом се, углавном, изражава неслагање са предложеним рјешењем у плану за одређену локацију или захтијева одговарајућа корекција предложеног рјешења. Примједбе и сугестије на Нацрт плана улажу се у периоду трајања јавног излагања плана. У примједби је потребно образложити разлоге за неслагање са предложеним рјешењем и описати захтјев за промјену истог. Носилац израде плана дужан је на сваку писмену примједбу дати писмени одговор и доставити га улагачу примједбе. Одговор носиоца израде плана може бити позитиван у смислу да се уложена примједба усваја и измјењено рјешење на конкретној локацији уграђује у план или се примједба не усваја са образложењем разлога због којих се не може усвојити. Да би се на примједбу могао дати адекватан одговор и да би се могла анализирати у поступку израде Приједлога плана, потребно је да садржи: Податке о подносиоцу примједбе (име и презиме, адреса, контакт телефон), Прецизно назначену локацију на коју се односи примједба – навести број катастарске честице, Опис елемената са којима се подносилац примједбе не слаже са предложеним нацртом плана (садржај примједбе).