• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Šta je primjedba na nacrt plana i kada se podnosi?

In branch, increased brain insulin advances results in enlarged glucose oral in the entorhinal region. But the https://buyantibiotics24h.net/blog/analysis-of-hematotoxicity-cases-associated-with-the-use-of-linezolid/ practice between hormone levels and special behavior does not persist as amplifiers get smaller.Zainteresovani korisnici prostora (građani, institucije, javna i privatna preduzeća….) mogu uputiti primjedbu na Nacrt plana koji se izlaže na javni uvid u trajanju od

Read More

Šta je inicijativa za izmjenu plana i kada se podnosi?

Zainteresovani korisnici prostora (građani, institucije, javna i privatna preduzeća….) mogu uputiti inicijativu za izmjenu plana sa izraženim zahtjevima za izgradnju na određenim lokacijama (parcelama). Inicijativa se podnosi nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina koje je nosilac pripreme i organizacije plana, a po potrebi može se uputiti i nosiocu izrade plana. Inicijative se

Read More

Koliko traje proces izrade plana? Koje su sve Faze izrade plana?

Cimetidine is known in a daily dosing of mg. Hyperresponsiveness: https://vgrsingapore.net/blog/over-the-counter-allergy-medications/ A derivative of increased responsiveness to a diverse stimulus, e.Proces izrade plana (dokumenta prostornog uređenja) definisan je Zakonom o urđenju prostora i građenju „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja „Sl. Glasnik Republike Srpske“

Read More

Gdje i kako mogu dobiti izvod iz dokumenta prostornog uređenja? Kako da znam šta je planirano (šta mogu graditi) na mojoj parceli?

Izvod iz dokumenta prostornog uređenja može se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina. Navedeno Odjeljenje dužno je da svakom zainteresovanom licu na njegov zahtjev omogući uvid u dokument prostornog uređenja i prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova.

Read More

Šta mi je potrebno za dobijanje upotrebne dozvole?

Za dobijanje upotrebne dozvole stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže:Građevinska dozvola (sa projektom izvedenog stanja ukoliko je u toku građenja došlo do izmjena koje ne podliježu izmjeni građevinske dozvole);Potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta,Dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija,saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to

Read More

Šta mi je potrebno za dobijanje građevinske dozvole?

Za dobijanje građevinske dozvole stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže:Lokacijski uslovi (sa urbanističko-tehničkim uslovima kao sastavnim dijelom), odnosno samo urbanističko-tehnički uslovi u slučajevima kada izdavanju građevinske dozvole ne prethode lokacijski uslovi (individualni stambeni i stambeno-poslovni objekti brutorazvijene površine mawe od 400m2 za lokacije obuhvaćene sprovedbenim

Read More

Šta mi je potrebno za dobijanje lokacijskih uslova?

Za dobijanje lokacijskih uslova stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže:kopija katastarskog plana i dokaz o vlasništvu (Posjedovni list ili List nepokretnosti ili Zemljišnoknjižni izvadak) – dokumenti koji se pribavljaju u Katastru nepokretnosti. Nadležno Odjeljenje obavještava stranku o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji koju je obavezna priložiti i

Read More

Do kada traje legalizacija?

Postupak legalizacije bespravno započetih ili izgrađenih objekata (objekti započeti ili izgrađeni bez pribavljene građevinske dozvole, odnosno lokacijskih uslova za slučajeve kada nije potrebna građevinska dozvola) sprovodi se prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br.

Read More

Urađeni su mi UT uslovi i stručno mišljenje. Šta dalje (gdje predajem svoja tri primjerka i sl.)?

Stručno mišljenje i urbanističko-tehničke uslove – tri ukoričena ovjerena dokumenta stranka predaje nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina za:Dobijanje lokacijskih uslova,Dobijanje građevinske dozvole (slučaj kada se radi o izgradnji individualnog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta brutorazvijene površine do 400m2, u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja – regulacioni plan, plan parcelacije, urbanistički projekat). U

Read More

Šta su UT uslovi i stručno mišljenje?

Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi su stručan dokument koji prethodi, odnosno sastavni je dio lokacijskih uslova. Izrađuje ih pravno lice (firma) koje ima licencu za izradu prostorno-planske dokumentacije izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Lokacijski uslovi su takođe stručan dokument koji izdaje jedinica lokalne samouprave – nadležno Odjeljenje za

Read More