• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Za dobijanje lokacijskih uslova stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže:

kopija katastarskog plana i dokaz o vlasništvu (Posjedovni list ili List nepokretnosti ili Zemljišnoknjižni izvadak) – dokumenti koji se pribavljaju u Katastru nepokretnosti. Nadležno Odjeljenje obavještava stranku o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji koju je obavezna priložiti i uz obavještenje izdaje ovjeren izvod iz dokumenta prostornog uređenja.

  • Ukoliko se zahtjev odnosi na izgradnju individualnog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta, a lokacija planirane izgradnje (parcela podnosioca zahtjeva) je u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja (regulacioni plan, plan parcelacije, urbanistički projekat), ne pribavljaju se lokacijski uslovi, odnosno zahtjev se direktno upućuje u postupak izdavanja građevinske dozvole. U ovom slučaju stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za izdavanje Obavještenja o uslovima i mogućnostima izgradnje. Od Odjeljenja dobija obavještenje i izvod iz sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koje potom predaje pravnom licu (firmi) koja izrađuje urbanističko-tehničke uslove.