• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Za dobijanje građevinske dozvole stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže:

 • Lokacijski uslovi (sa urbanističko-tehničkim uslovima kao sastavnim dijelom), odnosno samo urbanističko-tehnički uslovi u slučajevima kada izdavanju građevinske dozvole ne prethode lokacijski uslovi (individualni stambeni i stambeno-poslovni objekti brutorazvijene površine mawe od 400m2 za lokacije obuhvaćene sprovedbenim planovima);
 • Zemljišnoknjižni izvadak (dokaz o vlasništvu nepokretnosti);
 • Glavni projekat sa ovjerom i zapisnikom o izvršenoj reviziji projekta (reviziji projekta podliježu svi objekti izuzev individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata brutorazvijene površine mawe od 200m2);
 • Komunalne saglasnosti (elektroenergetska, saglasnost vodovoda i kanalizacije telekomunikaciona saglasnost) koje se na projekat dobijaju u komunalnim preduzećima;
 • Protivpožarna saglasnost (za sve objekte izuzev individualnih stambenih objekata) koju izdaje nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova – MUP Bijeljina;
 • Poljoprivredna saglasnost (za parcele koje se u katastru nepokretnosti vode kao poloprivredno zemljište) koja se pribavlja u Odjeljenju za Privredu i poljoprivredu Gradske uprave Grada Bijeljina, a predstavlja plaćenu naknadu za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko;
 • Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente – dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada – obračunava Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Bijeljine;

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se sa izgradnjom objekta za koji je izdata ne počne u roku od tri godine od dana kada je građevinska dozvola postala izvršna.