• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Zainteresovani korisnici prostora (građani, institucije, javna i privatna preduzeća….) mogu uputiti inicijativu za izmjenu plana sa izraženim zahtjevima za izgradnju na određenim lokacijama (parcelama). Inicijativa se podnosi nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina koje je nosilac pripreme i organizacije plana, a po potrebi može se uputiti i nosiocu izrade plana. Inicijative se podnose nakon donesene Odluke o pristupanju izradi plana, u odgovarajućem roku utvrđenom od strane nadležnog Odjeljenja za prostorno uređenje (okvirno najkasnije do utvrđivanja Nacrta plana – faza plana koja se stavlja na javni uvid u trajanju od 30 dana). Da bi se na inicijativu mogao dati adekvatan odgovor i da bi se mogla analizirati u postupku izrade plana, potrebno je da sadrži:

  • Podatke o podnosiocu inicijative (ime i prezime, adresa, kontakt telefon),
  • Precizno naznačenu lokaciju na koju se odnosi inicijativa – navesti broj katastarske čestice,
  • Opis zahtjeva za izgradnju ili uređenje na predmetnoj lokaciji (sadržaj inicijative)