• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Референц листе

image

У оквиру Техничког сектора ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ обављају се послови на изради просторно-планске документације – регулационих планова, зонинг планова, урбанистичких пројеката, планова парцелације и урбанистичко-техничких услова, те израда техничке документације за објекте нискоградње и високоградње свих нивоа, елабората, студија, ревизије, надзора и техничких прегледа објеката, као и давање разних стручних мишљења и техничких рјешења.

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ је кроз велики број успјешно изведених пројеката доказала свој квалитет и оправдала указано повјерење.

Служба за пројектовање, ревизију и надзор врши израду техничке документације свих нивоа (идејни пројекат, главни пројекат, елаборати-техничка рјешења, упроштене документације у оквиру поступка легализације) и врста (високоградња, нискоградња, вањска уређења); послове контроле техничке документације као и стручни надзор над извођењем радова на изградњи објеката високоградње, нискоградње и хидроградње.

Ниже је списак неких од значајнијих урађених пројеката, завршених ревизија и обављених надзора:

 • Израда Идејног пројекта изградње фекалне и кишне канализације града Бијељине за Зоне 1, 2, 3, 4, 8 и 10, те Зоне 5, 7 и 6 урађене у оквиру развојне фазе пројекта изградње канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода града Бијељине –пројекат «Орио» који је Дирекција радила у сарадњи са холандском фирмом ДХВ као подконсултантом,
 • Главни пројекат уређења канала „Дашница“ са свим фазама,
 • Главни пројекат за изградњу дома културе у Д. Загонима,
 • Главни пројекат кружне раскрснице на локацији „Гаруља“,
 • Главни пројекат петоразредне школе и вртића са вањским уређењем у насељу „Лединци“,
 • Идејни пројекат отвореног игралишта са трибинама и оградом уз ср.школу „Иво Андрић“ у Вишеграду,
 • Пројекат санације школе и фискултурне сале у ОШ „Кнез Иво од Семберије“,
 • Пројекат санације школе и фискултурне сале у ОШ „Свети Сава“ у Бијељини,
 • Идејно рјешење саобраћајног прикључка на Сремску улицу,
 • Пројекат капије и ограде око новог гробља, заједно са допуном пројекта вањског уређења,
 • Пројекат кишне и фекалне канализације и реконструкција канализације, саобраћајница и јавне расвјете-пројекат „ORIO“- као највећи и најзначајнији пројекат за грађане Бијељине,
 • Пројекти породичних монтажних стамбених објеката у Балатуну ( девет објеката),
 • Пројекат уклањања објеката Центра за социјални рад,
 • Пројекат за уређење паркинг простора иза робне куће „Emporium“,
 • Пројекат реконструкције и проширења моста на путу В. Обарска-Градац („Шовића мост“),
 • Пројекат за изгадњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у Улици Патријарха Павла-конструктивни и машински дио,
 • Пројекат изведеног стања за дјечији вртић у Јањи-Ново Насеље,
 • Пројекат саобраћајнице у „Индустријској зони 2“,
 • Пројекат–техничко рјешење за пропусте и проширење мостова у Средњој Чађавици, (2 пропуста)
 • Пројекат уређења гробних поља,
 • Израда тендерске документације за објекат Центра за социјални рад,
 • Пројекти за изградњу нових и реконструкцију постојећих мостова:
 • реконструкција моста „Тополовац“ у Д. Црњелову,
 • изградња моста у мјесту Попови-„Кућишта“,
 • изградња моста на магистралном путу Бијељина-Тузла, код скретања за Ново гробље,
 • путни пропуст- мост у Г. Којчиновцу, поток Јањица,
 • Пројекти саобраћајних прикључака на магистралне путеве,
 • Пројекат кружне раскрсница код „Блед-а“.
 • Записници о извршеном вјештачењу за 4 изграђена објекта,
 • Процјене потребних улагања за реконструкцију кровова на домовима културе у
 • В.Обарској и Ковачићима, реконструкцију новоасвалтираних улица након поплава у
 • склопу ГСФК-а,
 • Пројекти за легализацију изведених објеката-архитектонска фаза за 14 објеката,
 • Главни пројекат за изградњу дома културе у Новим Дворовима,
 • Идејно рјешење вишепородичног стамбеног објекта у Амајлијама,
 • Елаборат– идејно рјешење за иградњу пјешачко-бициклистичке стазе од раскрснице
 • ул.Мученика Романових и Комитске до Павловића моста-III фазе,
 • Допуна главног пројекта за изградњу објекта Центра за социјални рад и дневно
 • збрињавање дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју.
 • Главни пројекти:
 • доградња музејског депоа,
 • реконструкције фасаде музеја и
 • изградња ограде и надсрешнице,
 • Измјена и допуна главног пројекта за изградњу петоразредне основне школе и вртића у мјесној заједници „Лединци“ у Бијељини,
 • Идејни и Главни пројекат измјештања дијела канала у индустријској зони 2 у Бијељини,
 • Идејни и Главни пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у Амајлијама (17 станова),
 • Идејна рјешења:
 • проширење ул. Иве Андрића,
 • трећа трака у ул. Сремска и ул. Крушевачка,
 • прикључак код кружног тока у Пучилама,
 • Пројекат Санације моста на ријеци Јањи у Сувом Пољу,
 • Пројекти изведеног стања и Записници о извршеном вјештачењу за више индивидуалних стамбених објеката,
 • Стручна мишљења о стању објеката: „Код краља“, зграде урбанизма, мокрог чвора у згради АСГ Бијељина,
 • Главни пројекат за легализацију пословног објекта у Сувом Пољу,
 • Главни пројекат санације и реконструкције објекта Соколског дома у Бијељини,
 • Идејни и Главни пројекат јавне гараже,
 • Пројекат уређења спомен собе,
 • Главни пројекат реконструкције Дринске улице,
 • Главни пројекат за изградњу треће саобраћајне траке у Доњем Драгаљевцу,
 • Идејни и главни пројекат петоразредне подручне школе у Горњем Магнојевићу,
 • Идејни пројекат источне трибине и игралишта ФК Радник,
 • Ревизија Главног пројекта зе реконструкцију централног медицинског блока и доградњу сјеверног крила Универзитетске болнице “Клинички центар“ Бања Лука,
 • Компанија Милојевић – пројекат саобраћајне прикључнице Петрово,
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a ATC Суво Поље, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука,
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a за миниMSAN Гојсовац са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука,
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a за миниMSAN Међаши са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a за миниMSAN Батар са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука,
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a Дворови – Дијелови за миниMSAN Љесковача са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука,
 • Ревизија главних пројеката за изградњу приводног оптичког кабла за миниMSAN-ове Суво Поље, Модран, Тријешница, Средња Чађавица, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука,
 • Ревизија главних пројеката за изградњу ЖТС Пиперци,Мачковац штале, инвеститора Електро Бијељина,
 • Ревизија главног пројекта за изградњу трафостаница Инд.зона 2 са прикључком, инвеститора Град Бијељина,
 • Ревизија главног пројекта изградње кабловског дистрибутивног система Доњи Жабар и Човић поље, инвеститора Телрад д.о.о. Бијељина,
 • Ревизија више главних пројеката инвеститора Алумина Зворник,
 • Ревизија више десетина главних пројеката бензинских пумпи,
 • Ревизија више главних пројеката базних станица телеком оператера,
 • Ревизија главних пројеката за реконструкцију приступне мреже IPAN-ова: Крива Бара, Бакрачић, Павловића пут, Пиперци 1 и 2, Ковачићи, Кованлуци-Амајлије, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука,
 • Ревизије главних пројеката изградње амбуланти породичне медицине Трњаци, Доњи Магнојевић, Бањица, инвеститора града Бијељина,
 • Ревизија више десетина главних пројеката и пројеката изведеног стања за вишепородичне стамбених и стабмено-пословних објеката,
 • Надзор над изградњом школе са 3 учионице у Новом насељу у Јањи,
 • Надзор над доградњом и надоградњом објекта гимназије “ Филип Вишњић“ у Бијељини,
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини.
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Свети Сава“ у Батковићу,
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Дворови“ у Дворовима,
 • Надзор над изградњом монтажних објеката за колективно становање, спратности П+1 у Јањи и Амајлијама код Бијељине,
 • Надзор на реконструкцији и адаптацији школских објеката, објеката домова културе, објеката за потребе општинске администрације, итд.
 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекту Центра за високо образовање у Бијељини (7.250,00 м2-нето).
 • Надзор над извођењем инсталатерских и осталих грађевинских радова на објекту Центра за високо образовање у Бијељини (7.250,00 м2-нето).
 • Надзор над извођењем грађевинских радова на вањском уређењу објекта Центра за високо образовање у Бијељини.
 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекту деветоразредне школе у насељу „Ковиљуше“ у Бијељини.
 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на вишепородичном стамбено-пословном објекту „Крушик“ у Бијељини, (четири ламеле, око 6.500,00 м2),
 • Надзор над извођењем радова на рестаурацији и санацији фасада на згради општине Бијељина,
 • Надзор на изградњи градског моста код МУП-а у Бијељини,
 • Надзор на изградњи Центра за културу у Бијељини, грађевинско занатски и завршни радови.
 • Надзор на изградњи Бањско-рекреативног центра „Губер“ Сребреница, (фабрика воде и објекат кафеа „Видиковац“, само груби грађевински радови.
 • Надзор над изградњом петоразредних школа у мјесним заједницама Јања, Доња Чађавица, Доњи Драгаљевац,
 • Надзор над изградњом објекта Нове болнице у Бијељини, архитектонско-грађевински радови, објекат површине око 12.500м2.
 • Надзор над изградњом амбуланти породичне медицине у мјесним заједницама: Бањица, Средњи Магнојевић, Доња Буковица, Доњи Драгаљевац, Модран,
 • Надзор над изградњом објеката везаних за активности изградње новог градског гробља: приступна саобраћајница за гробље са мостом, унутрашње саобраћајнице са паркинг простором, трафостаница,
 • Надзор над извођењем радова -котларница и централно гријање у ОШ „Стеван Немања“ Г. Драгаљевац,
 • Надзор над извођењем радова – индивидуални стамбени објекат Суљић Субе
 • Надзор над извођењем радова побољшања енергетске ефикасности, реконструкција јавне расвјете у ул. Светог Саве, Мајевичкој, К.Милице, Његошевој,
 • Надзор над извођењем радова реконструкције и адаптације бивше галерије у згради градске управе,
 • Надзор над извођењем радова -  измјештање трафо-станице,
 • Надзор над извођењем радова електроинсталација- монтажне куће Балатун,
 • Надзор над извођењем радова -адаптација пословних простора у Дворовима и Сувом Пољу,
 • Надзор над извођењем радова -  уређење паркинг простора иза робне куће „Emporium“,
 • Надзор над извођењем радова гријања у згради Одјељења за просторно уређење Градске управе Бијељина,
 • Надзор над извођењем прикључака на електромрежу вишепородичних објеката у Амајлијама и у Бијељини у ул. Ил. Гарашанина и
 • Надзор на изградњи Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –I фаза изградње.
 • Надзор на изградњи Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –I фаза изградње,
 • Надзор на извођењу инсталација гријања у објекту Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –II фаза.
 • Надзор на изградњи грађевинских и грађевинско занатских радова на објекту петоразредне школе са дј. вртићем у насељу Лединци у Бијељини.
 • Надзор на изградњи канализације- имплементација пројекта „ORI11BA08I,
 • Надзор на извођењу радова на рјешавању проблема Рома у области стамбеног збрињавања 7 стамбених објеката.
 • Надзор на завршетку радова на уређењу ентеријера депоа музеја „Семберија“ у Бијељини: електро радови и радови гријања.
 • Надзор на наставку радова на изградњи саобраћајнице у Индустријској зони 2.
 • Надзор на извођењу занатских радова, VII ФАЗА, на објекту петоразредне школе и вртића у насељу „Лединци“ у Бијељини.
 • Надзор на извођењу I ФАЗЕ (груби грађевински радови, извођење земљаних и бетонских радова на објекту фарме)- Штала за краве са измузиштем и наставним центром у Пољопривредној школи.
 • Надзор на извођењу радова на изградњи трафостанице и прикључног далековода у Индустријској зони 2.
 • Надзор над извођењем канализационог система Града Бијељина, пројекат „ОРИО“. Уговор из 2017. године.
 • Надзор над извођењем грађевинско-занатских радова, на објекту петоразредне школе у насељу Лединци у Бијељини, фаза VIII и фазa IX.
 • Надзор над извођењем радова на изградњи фарме у склопу пољопривредне школе у Бијељини-II фаза.

 

У оквиру Техничког сектора, Одјељење за просторно планирање и пројектовање обавља послове на изради просторно-планске документације, припреми аналитичко-документационе основе за израду просторно-планске документације, као и припреми и изради информација из ове области, изради урбанистичко-техничких услова и стручних мишљења у оквиру поступка издавања локацијских услова, изради стручних мишљења у поступку легализације, припреми пројектних задатака и стручних мишљења везаних за област просторног планирања и пројектовања, изради пројеката објеката високоградње те пројеката вањског уређења као и других послова из свог дјелокруга рада, а у складу са лиценцом коју издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука и то:

 • Лиценца за израду докумената просторног уређења израда стратешких докумената просторног уређења.

Одјељење за просторно планирање и пројектовање је протеклих шест година израдило преко три хиљаде урбанистичко–техничких услова за изградњу објеката различитих намјена за друге општине у непосредном окружењу и то за: Хан Пијесак, Зворник, Пале, Соколац, Рогатицу, Осмаке, Сребреницу, Братунац, Добој, Угљевик, Лопаре, Доњи Жабар, Петрово, Теслић, Вишеград и др.

Ниже је списак неких од значајнијих просторно-планских докумената:

 • Измјена дијела Регулационог плана „Центар града Бијељина“,
 • Измјена дијела Урбанистичког плана града Бијељине,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 5“ у оквиру Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 5“ у оквиру Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини,
 • Измјена дијела регулационог плана „Лазе“ у Сокоцу,
 • Израда измјене регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини,
 • Измјена УП градског дијела града Угљевика- подручје планирања грађевинске парцеле кч 1/5, 723/61, 415/10, 415/222, 688/3 ко Угљевик,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 13“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ Бијељина,
 • Измјена дијела плана парцелације „Ћилимара“ у Сокоцу,
 • Измјена плана парцелације у обухвату РП „Центар града“ у Бијљини, са урбанистичко-техничким условима за изградњу кружне раскрснице улица Меше Селимовића, Рачанска, Српске Добровољачке гарде и нова улица,
 • Измјена дијела РП „Јања“,
 • Измјена УП градског дијела града Угљевика- подручје планирања централна зона,
 • Измјена и допуна УП градског дијела града Угљевика,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 1“ у оквиру РП „Галац“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Пучилска поља“ у Бијељини,
 • Ревизија и измјена Урбанистичког плана Бијељине,
 • Урбанистички пројекат „Локација 7“ у оквиру РП „Филип Вишњић“ Бијељина,
 • Регулациони план „Индустријска зона 1“ у Бијељини,
 • Измјена дијела Регулационог Плана „Калтиновача“ у Бијељини,
 • Измјена и допуна Регулационог плана насељеног мјеста Братунац,
 • Измјена РП „Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини,
 • Измјена дијела Просторног плана општине Бијељина на локацији „Ново градско гробље“ Хасе-Бријесница у Бијељини,
 • Израда Плана парцелације „Новог градског гробља“ Хасе – Бријесница у Бијељини,
 • Измјена дијела РП „Лазе“ у Сокоцу,
 • Измјена дијела РП „Филип Вишњић“ У Бијељини,
 • Урбанистички пројекат „Спортско-рекреативни центар-фудбалски терени са пратећим садржајима“ на локацији МЗ „Вељко Лукић“ у Бијељини,
 • Измјена дијела РП „Гвозедвићи“ у Бијељини,
 • План парцелације „Спортско-рекреативни комплекс-хиподром“ на локалитету Хасе-Бријесница у Бијељини,
 • Регулациони план „Лединци 1“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Црно Брдо“ у Сокоцу,
 • Измјена Регулационог плана „Индустријска зона 3“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Кнез иво од Семберије“ у Бијељини,
 • План парцелације „Етно село – Равна Романија“,
 • Измјена дијела регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај,
 • Измјена регулационог плана „Центар града“ Бијељина,
 • Измјена дијела плана парцелације „Хасе – Бријесница“ Бијељина,
 • Израда Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини,
 • Израда Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини,
 • Израда Измјене дијела Плана парцелације „Центар Велике Обарске“ у Бијељини,
 • Израда измјене дијела Регулационог плана „Крушик-Интергај“ у Бијељини,
 • Израда измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини,
 • Израда Просторног плана Града Бијељина,
 • Израда Урбанистичког плана града Бијељина,
 • Израда Урбанистичког плана Јања.