• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

О нама

image

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ Бијељина основана је 2004. године као јавно предузеће, са сврхом обављања послова који се односе на прибављање, припремање и уређење грађевинског земљишта, организовање и вођење инвестиција од значаја за општину, као и активности заштите и унапређења животне средине.

Оснивач предузећа, Општина, односно сада Град Бијељина је заступљена са 100% учешћем у капиталу.

Предузеће је, у складу са законском обавезом, 2013. године извршило усклађивање правне форме организовања у Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и развој града“, друштво са ограниченом одговорношћу (једночлано). Имовина друштва је и даље у државној својини.

Предузеће посједује следеће лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука:

 • Лиценцу за израду докумената просторног уређења-стратешких докумената просторног уређења;
 • Лиценцу за израду техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе-фаза нискоградње и хидротехничка фаза, те за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, дио машинске фазе-област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, као и дио електро фазе- инсталација јаке струје и електроенергетских постројења, те фаза саобраћајне сигнализације;
 • Лиценцу за ревизију техничке документације за објекте за које одобрење за грађење издаје општински орган управе- хидротехничка фаза, дио електро фазе, инсталација јаке струје и електроенергетских постројења и дио електро фазе, инсталација слабе струје, телекомуникације и аутоматике а за објекте за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију- архитектонска, конструктивна, фаза нискоградње и и дио машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације.

Технички сектор у свом саставу садржи :

 1. Службу за просторно планирање и пројектовање,
 2. Службу за пројектовање, ревизију и надзор,

док у саставу Сектора за економско-правне послове, грађевинско земљиште и саобраћај раде сљедеће службе:

 1. Служба за рачуноводствене и финансијске послове,
 2. Служба за кадровске и опште послове,
 3. Служба спортско-рекреативних објеката,
 4. Служба за уређење грађевинског земљишта и имовинско-правне послове,
 5. Служба за управљање јавним паркиралиштима.