• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Просторно
планирање

Израда просторно – планске документације, стручних мишљења и урбанистичко-техничких услова
Сазнај више

Пројектовање, ревизија техничке документације и надзор

Израда и ревизија техничке документације, стручни надзор над извођењем радова на изградњи објеката високоградње, нискоградње и хидроградње, технички пријеми објеката, давање стручних мишљења и техничких рјешења.
Сазнај више

Уређење градског грађевинског земљишта

Уређење градског грађевинског земљишта кроз планску реализацију усвојене просторно-планске документације.
Сазнај више

Управљање јавним паркиралиштима

Систем наплате и контроле паркирања
Сазнај више

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

У секцији најчешћа питања, покушаћемо да на најбржи начин одговоримо на Ваша питања. Потражите Ваше питање и одмах прочитајте одговор на њега.

Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови су стручан документ који претходи, односно саставни је дио локацијских услова. Израђује их правно лице (фирма) које има лиценцу за израду просторно-планске документације издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Локацијски услови су такође стручан документ који издаје јединица локалне самоуправе – надлежно Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Бијељине. Законом су дефинисани случајеви када локацијске услове издаје надлежно Министарство. Заједно, наведени документи дефинишу услове за израду пројекта (техничка документација), прикупљање потребних сагласности (комуналне сагласности – електроенергетска, водовод и канализација, телекомуникациона; противпожарна, водопривредна, пољопривредна) и других докумената за добијање грађевинске дозволе за изградњу објеката. Раде се на основу докумената просторног уређења (просторно-плански документи – планови), одредби Закона о уређењу простора и грађењу, одредби важећих Правилника (подзаконска аката), Закона о општем управном постуку.

Стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове – три укоричена овјерена документа странка предаје надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина за: Добијање локацијских услова, Добијање грађевинске дозволе (случај када се ради о изградњи индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта бруторазвијене површине до 400м2, у обухвату спроведбеног документа просторног уређења – регулациони план, план парцелације, урбанистички пројекат). У овом случају уз УТ услове странка предаје и три примјерка пројекта (техничка документација) и комуналне сагласности, односно документацију наведену у УТ условима.

Поступак легализације бесправно започетих или изграђених објеката (објекти започети или изграђени без прибављене грађевинске дозволе, односно локацијских услова за случајеве када није потребна грађевинска дозвола) спроводи се према одредбама Закона о уређењу простора и грађењу „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 40/13 и Закона о легализацији бесправно изграђених објеката Републике Српске „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 62/18. Објекти или дијелови објеката који су почети супротно важећим прописима након ступања на снагу Закона о легализацији бесправно изграђених објеката Републике Српске „Сл. Гласник Републике Српске“ бр. 62/18 (29.јуни 2018. Године) не могу се легализовати. Надлежни урбанистичко-грађевински инспектор ће без одлагања наредити рушење објекта или његових дијелова, или уклањање изведених радова и успостављање првобитног стања на терену, ако утврди да су грађење, односно радови изведени или се изводе након ступања на снагу наведеног закона, без грађевинске дозволе, односно локацијских услова и записника о исколчавању за објекте за које је то прописано Законом о уређењу простора и грађењу.

За добијање локацијских услова странка подноси захтјев надлежном Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељине. Уз захтјев се прилаже: копија катастарског плана и доказ о власништву (Посједовни лист или Лист непокретности или Земљишнокњижни извадак) – документи који се прибављају у Катастру непокретности. Надлежно Одјељење обавјештава странку о потребној додатној документацији коју је обавезна приложити и уз обавјештење издаје овјерен извод из документа просторног уређења. Уколико се захтјев односи на изградњу индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта, а локација планиране изградње (парцела подносиоца захтјева) је у обухвату спроведбеног документа просторног уређења (регулациони план, план парцелације, урбанистички пројекат), не прибављају се локацијски услови, односно захтјев се директно упућује у поступак издавања грађевинске дозволе. У овом случају странка подноси захтјев надлежном Одјељењу за издавање Обавјештења о условима и могућностима изградње. Од Одјељења добија обавјештење и извод из спроведбеног документа просторног уређења, које потом предаје правном лицу (фирми) која израђује урбанистичко-техничке услове.

КОНТАКТ

Да ли имате питање за нас? Назовите нас или попуните форму поред са Вашим питањем.

ОБЈЕКАТ ДИРЕКЦИЈЕ – УПРАВНА ЗГРАДА

Телефон:  055/208-085

Фaкс: 055/205-707

E-mail: office@dirgbn.com

Адреса: Карађорђева бр. 33

Радно вријеме: Пон-Пет: 08-16 часова
Рад са странкама: Пон-Пет: 08-11 часова

Попуните форму и пошаљите питањеАктуелности

Пројектовање и изградња канализационе мреже

Уговором Пројектовање и изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода Града Бијељине- Босна и Херцеговина ОРИ11БА08И – ЛОТ 1 и ЛОТ 2 предвиђена је иградња фекалне и дјелимично кишне канализације на урбаном подручју Града Бијељина. Уговором ЛОТ 1 је предвиђена изградња канализације у Зонама 1,2,3,4,8 и 10 а генерално је предвиђена изградња: –

Пројекат санације и реконструкције објекта јавне намјене – Соколског дома у Бијељини

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина је тренутно ангажована на пројекту Санације и реконструкције објекта јавне намјене – Соколског дома у Бијељини, а који се раду у оквиру прве фазе привођења предметне локације коначној намјени у складу са важећим регулационим планом. Друга фаза, која ће се реализовати када се за то стекну

14. Љетна школа урбанизма

14. Летња школа урбанизма у чијој организацији учествујемо ове године почиње сутра! Добро дошли! „Од 31. маја до 02. јуна 2018. години у Бијељини – Етно село „Станишићи“ одржава се међународни научно-стручни скуп – 14. Љетна школа урбанизма на којем је најављено учешће преко 100 урбаниста из региона. Организатори су Удружење урбаниста Србије, Републички геодетски

МОДЕРАН И ИНДУСТРИЈСКИ ГРАД БИЈЕЉИНА

ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина основана је 2004. године као јавно предузеће, са сврхом обављања послова који се односе на прибављање, припремање и уређење грађевинског земљишта, организовање и вођење инвестиција од значаја за општину, као и активности заштите и унапређења животне средине.
Оснивач предузећа, Општина, односно сада Град Бијељина је заступљена са 100% учешћем у капиталу.

Предузеће је, у складу са законском обавезом, 2013. године извршило усклађивање правне форме организовања у Јавно предузеће “Дирекција за изградњу и развој града”, друштво са ограниченом одговорношћу (једночлано). Имовина друштва је и даље у државној својини.

Предузеће у 2017. години посједује следеће лиценце Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Признања

Захвалница ОШ Вук Караџић

Захвалница – планерска умрежавања

Трећа награда-касарна

Архијерејска похвалница